Nabídka služeb spojených se správou domu

 

1.     Oblast provozně-správní a ekonomicko-organizační:

Ø      vedení evidence nájemců bytů a nebytových prostor a objektů, příp. uživatelů provozních jednotek

Ø      vypracování pasportizace bytů   (identifikace umístění v obci či domě , kategorie,  plochy místností , zařizovací předměty, osoby a jiné jednotky pro vyúčtování služeb , služby poskytované do bytu  )

Ø      stanovení a předpis jednotlivých položek měsíční úhrady  ( nájemné, poplatky, zálohy na služby  )

Ø      vedení evidence předpisů a plateb vlastníků resp. nájemců  (měsíční předpisy , došlé  platby  )

Ø      kontrola včasného placení stanoveného nájemného a úhrad za služby spojené s užíváním bytu nebo nebytových prostor,

Ø      přebírání a předávání bytů, nebytových prostor a objektů podle pokynu vlastníka

Ø      zajištění dodávek služeb spojených s užíváním budov, bytů a nebytových prostor (el.energie, plynu, vody, tepla, TUV, odvozu odpadu, apod.)

Ø      zajištění odečtů energií a médií v bytech a nebytových prostorech včetně zajištění montáže a výměn poměrových měřidel

Ø      evidence a sledování nájemních smluv (smluv na užívání bytu), ukončení jejich platnosti na základě pokynů vlastníka,

Ø      příprava uzavírání nájemních smluv (smluv na užívání bytu) k bytovým jednotkám ve svěřených nemovitostech dle pokynů vlastníka, 

Ø      informování vlastníka o uvolnění bytových jednotek ve spravovaných nemovitostech

Ø      smluvní zajišťování dodávky médií a servisní činnosti nezbytně nutné pro bezproblémový provoz domů, zejména el. energie, plynu, vody, tepla a TUV, revizí a údržby výtahů,  odvozu odpadků atd.,     

Ø      placení faktur za dodávky služeb spojených s užíváním bytů ve stanovených termínech, kontrola správnosti fakturovaných částek,        

Ø      zajišťování informací směrem k nájemcům o případném přerušení dodávek médií dle předchozího bodu, včetně uvedení důvodu přerušení,

Ø      zajištění pravidelného úklidu společných prostor domů a chodníků, přiléhajících ke spravovaným nemovitostem

Ø      zpracování ročního vyúčtování služeb dle platných předpisů    ( rozpočítání nákladů , tisk protokolů o vyúčtování služeb ) 

Ø      uplatňování a vymáhání (případně i soudní cestou) odstraňování závad a poškození, která byla způsobena v nemovitostech nájemci a osobami s nimi užívajícími byty a společné prostory nemovitostí

 

2.     Oblast údržby ( stavebně technická ) :

Ø      Zajištění technických prohlídek, preventivní prohlídky a revize vyhrazených technických zařízení v souladu s platnými právními předpisy a příslušnými technickými normami

Ø      zajištění odstranění zjištěných závad z revizí a kontrol

Ø      zabezpečení údržby a běžných oprav nemovitostí v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů,  

Ø      zajištění nepřetržité havarijní služby

Ø      zajištění provozu a údržby výtahu

Ø      vystupování při veřejnoprávních jednáních vůči dodavatelům jménem vlastníka

Ø      posuzování záměrů nájemců a uživatelů (výměny zařizovacích předmětů, drobné úpravy bez ohlášení, v režimu stavebního ohlášení a v režimu stavebního povolení) 

Ø      uzavření nebo připravení návrhu pojistné smlouvy

Ø      pravidelné placení pojistného podle pojistné smlouvy

Ø      uplatňování pojistného plnění na pojišťovně v případě pojistné události

 

3.     Oblast vymáhání pohledávek:

Ø      vyhotovení podkladů nutných pro soudní vymáhání dluhu

Ø      zajištění zástupce pro soudní jednání

 

 

4.  Na základě požadavku vlastníka můžeme dále zajistit :

Ø     zajišťování rozsáhlejších oprav a rekonstrukcí  (spolu s vlastníkem, nebo podle jeho    pokynů):

-          výběrové řízení na zhotovitele,

-          prověření a podepsání smlouvy o dílo,

-          provádění pravidelných kontrol postupu a kvality prací,

-          organizování kontrolních dnů,

-          přebírání hotového díla,

-          uplatňování případných reklamací v záruční době

Ø     zajištění nového nájemce do bytů s tržním nájemným a nebytových prostor

 

 

 

 

 

Masivní inzerce Exportujeme na

Za nás hovoří čísla Jasně a přehledně